Mennesker og historier fra Lofoten

-

Sikker strømleveranse gir livskvalitet og verdiskaping, men er ingen selvfølge.

Sikker strømleveranse gir livskvalitet og verdiskaping, men er ingen selvfølge.

20-års jubileum: 1.mai 1997 ble Arnt M. Winther personalsjef i Lofotkraft, senere samme år ble han administrerende direktør. Her er noen av hans tanker om fortid, nåtid og framtid.

Lofotkraft eies av Lofotens seks kommuner. Å drive en kommunal monopolist er til tider krevende. Det er mange som legger rammevilkår for vårt samfunnsoppdrag: Eiere, politikere, myndigheter, EU/EØS og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Det krever en fleksibel og omstillingsvillig organisasjon.

Energiloven fra 1992 er utgangspunkt for dagens kraftsystem. Da kom skillet mellom monopolvirksomhet (nettdrift/transport av energi) og konkurranseutsatt produksjon og omsetning (salg av kraft).

Da jeg begynte her i 1997 var vi nærmest teknisk konkurs, med de rammevilkårene vi hadde fått. Nettet begynte å bli nedslitt. Vi så at det lå store investeringer foran oss. Lofotkrafts situasjon er spesiell, fordi vår egenproduksjon av strøm er liten (12 prosent), og fordi topografien gjør nettet sårbart og utsatt. For å tilpasse oss, og få en bærekraftig drift, kuttet vi staben med 25 % (26 ansatte). Vi sluttet å bruke sesongarbeidere til vedlikehold.

Nå, 20 år senere, står vi godt rustet for framtiden.

I 2006 tok styret, etter anbefaling fra administrasjonen, det viktigste valget i Lofotkrafts historie: Vi startet det store investerings- og oppgraderingsløpet vi nå står midt i. Kommunene i Lofoten bestemte at sikker strøm er viktigst. Siden 2006 har ikke kommunene tatt ut overskudd fra nettselskapet. Nettleien, som betales av folk i Lofoten, går til å bygge og vedlikeholde strømnettet.

Det meste av det nåværende kraftnettet i Lofoten ble bygget med statlig støtte. Det er nå nedslitt – og har ikke kapasitet for framtidens behov. Derfor oppgraderer vi nå strømnettet hele veien fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad. Nå får vi ikke statlig støtte. Klimaendringer og mer ekstremvær stiller også strenge krav til det nye nettet – og det koster.

Siden 2008 har Lofotkraft investert 820 millioner i distribusjonsnettet – i regionalnettet 530 millioner. I regionalnettet gjenstår utbygging for ca 550 millioner. Når oppdraget er ferdige i regionalnettet i 2022, vil Lofotkraft ha investert 1 080 millioner i dette. 2017 blir toppåret for investeringer for Lofotkraft. Det betyr at investeringene i regional- og distribusjonsnettet vil gå noe ned de kommende årene. Når det nye nettet står ferdig i 2022, har det en levetid på minst 50 år.

Strømforbruket i Lofoten øker. Det er mye positivitet i regionen. Næringslivet opplever oppsving. Fiskeriene går godt. Turistene strømmer til. Det bygges mange hus, boliger, rorbuer, hotell og hytter. Da må vi levere. Folk forventer strøm.  Vi har beregnet en årlig økning i strømforbruket i Lofoten på 1,2 prosent, frem til år 2040. Høyere forbruk betyr bokstavelig talt mer kraft inn i vår region. Derfor erstatter vi det gamle 66 kV-nettet med 132kV.

Kraftbransjen forandres nå fundamentalt. Myndighetene har vedtatt de største og mest omfattende endringene for den norske kraftbransjen noensinne. Endringene vil påvirke både selskaper og kunder. For kundene vil overgangen bli særlig synlig ved at kundekontakten blir med selskapet som selger strøm, ikke oss i Lofotkraft, som sørger for nett.

Strømnettet i hele Norge skal i årene som kommer oppgraderes og moderniseres. Lofotkraft begynte tidlig, og ligger godt an. Nye automatiske strømmålere er en del av denne moderniseringen. Før 1.januar 2019, skal det monteres 16 000 nye målere i Lofoten. Det har myndighetene bestemt. Lofotkraft leverer. Kundene betaler – over nettleien.

Da jeg begynte her for 20 år siden, styrte man selskapet uten dokumenterte fakta. Mye av kunnskapen om strømnettet, behov for prioriteringer og vedlikehold, var i hodet til noen ansatte. Problemet var at når noen sluttet, så tok de med seg kunnskapen. Nå har vi et kvalitetssystem som gir oss dokumentert grunnlag for vedlikehold og nybygg. I tillegg har vi bygd organisatorisk kunnskap. Kunnskap blir i selskapet selv om nøkkelpersoner slutter.

Digitalisering og automatisering skjer i hele verden, innen media, bank, fly, transport osv. Nå er dette på full fart inn i kraftbransjen. Vi må fornye oss, lage smartere systemer, drifte smartere. Det er innbyggerne i Lofoten, som igjennom nettleien, betaler for våre tjenester, derfor er vi forpliktet til å forbedre oss – og drive rasjonelt og smart.
Jeg forventer at digitalisering av vår virksomhet vil gi mer automatisering og smartere drift. Derfor effektiviserer og endrer vi kompetanse-sammensetning i administrasjonen. Framover kommer vi til å øke antallet montører, fordi god beredskap er et krav fra samfunnet. Vi skal alltid være operative.

Vårt oppdrag er: Trygge hverdagen –  investerer i framtiden. Det lever vi etter – hver dag.