Mennesker og historier fra Lofoten

-

Ny høyspentlinje sikrer strømforsyningen i Lofoten.

Stolpereising rundt Svolvær og Kabelvåg. Lofotkraft har startet stolpereising på den nye høyspentlinja som i perioden april 2018 til august 2019 bygges mellom Kvitfossen og Kleppstad.

–Den nye linja mellom Kvitfossen og Kleppstad vil bidra til å sikre strømforsyningen i hele Lofoten, sier Arnt M. Winther, administrerende direktør i Lofotkraft.

Arnt M. Winther administrerende direktør i Lofotkraft.

Utbyggingen betyr stor aktivitet på stolpereising i områdene rundt Svolvær og Kabelvåg.

– Vi begynner ved Mølnosen på Eidet utenfor Kabelvåg. Derfra bygger vi oss vestover mot Kleppstad. Den nye linja fra Mølnosen – Kleppstad vil i all hovedsak følge eksisterende trasé, men blir lagt noe om før kryssingen av Olderfjorden, sier Winther.

Stolpereising fra Mølnosen til Kleppstad skal være ferdig innen utgangen av juli, med unntak av noen få stolper helt i nærheten av transformatorstasjonen på Kleppstad. Disse blir satt opp i september.

–I midten av mai starter stolpereising i «S-en» (gammelveien mellom Svolvær og Kabelvåg), og fortsetter i fjellfoten av Tjeldbergtindens sørside til østsiden av Prestvannet. Så fortsetter vi fra vestsiden av Prestvannet, og ned til Mølnosen, forteller Winther.

Litt nord for Madsvannet vil den nye linja møte den gamle linja som kommer gjennom Kabelvågmarka, og derfra følges gammel trasé til Mølnosen. Denne delen av linja skal etter planen være ferdig innen utgangen av juli i år.

I midten av juli starter stolpereisingen på strekningen Svolvær – Kvitfossen.

–Da starter vi opp både i nærheten av Kvitfossen, og ved Svolværvannet/alpinbakken. I perioden august – midten av oktober blir vi veldig synlige i Kongsmarka, samt fra skytebanen i Tjeldberglia og rundt Tjeldbergaksla til den nye trafostasjonen ved LAS, sier Winther.

Stolpereisingen er en del av det store prosjektet med å bygge nytt regionalnett (høyspent-linje) hele veien fra Kvitfossen i Vågan, og fram til Solbjørn i Flakstad.

Framtidas ekstremvær gir strengere krav og høyre kostander.

– Vårt oppdrag er klart: Sørge for stabil tilgang på strøm, som gjør bosetting og næringsutvikling mulig. Framtida vil by på mer vær, kraftig nedbør og sterkere vind. Da må vi gjøre, som vi alltid har gjort, bygge for framtida, sier Arnt M. Winther. Dette anlegget skal vare i minst 50 år.

–Utbygging av strømnettet i Lofoten må fornyes i tråd med dagens krav og standarder, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft. Å bygge for framtida i Lofoten betyr å ta hensyn til de geografiske klimatiske og topografiske utfordringene. Is og vind er den verste kombinasjonen for en kraftlinje.

Høyere og kraftigere master.

–Før var det slik at vi måtte beregne is og vind hver for seg. Nå må vi bygge slik at nettet skal tåle maksimal vindlast samtidig med is, og derfor vil alle nye linjer ha mye kraftigere tømmer enn de gamle linjene våre, sier Pål Martinussen.

Det vil altså være stor aktivitet flere steder på strekningen mellom Kvitfossen og Svolvær i vår og sommer – og utover høsten.

–I anleggsperioden vil det naturligvis ikke alltid se like fint ut overalt, hele tiden. Men vi er underlagt svært strenge krav når det gjelder miljø, transport, arealbruk og opprydning, og vi tilstreber å ha en god dialog med både grunneiere, hyttefolk og turgåere, sier Winther.

Når den nye linja er ferdig, vil Lofotkraft sanere en hel del gammelt nett. Dette arbeidet starter etter planen i 2019:

Alt gammelt høyspentnett fra hengebrua ved Svolværvannet, og langs vestsiden av Svolværvatnet helt inn til kraftstasjonen i Sætra, vil bli revet.

Eksisterende høyspente luftspenn og stolper mellom skistua og heisbua i alpinbakken i Svolvær forsvinner.

Turgåere i Kongstind kan glede seg over at den ene gamle linja over Trollhøgda blir fjernet. Hele den gamle linja fra stasjonen på Trollhøgda over Lille-Kongsvatnet og gjennom Kongsmarka og Kabelvågmarka blir også revet, forteller Winther.

Linja Kvitfossen – Kleppstad bygges av Kraftmontasje AS, med underentreprenører John Kildahl og Sønner AS, samt Frisvoll. Alle disse entreprenørene vil jobbe parallelt, men på ulike deler av nylinja.