Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft legger ny strømkabel mellom Åvika og Kabelvåg

Lofotkraft legger ny strømkabel mellom Åvika og Kabelvåg

Lofotkraft forsetter utbygging av det nye hovedstrømnettet i Lofoten. Mellom E10 i Åvika og Kabelvåg legges det nå en ny strømkabel. 

I 2019 la Lofotkraft og Vågan kommune ny høyspentkabel og ny hovedvannledning i ei felles grøft langs E10 fra Osan til S-en mellom Tjeldbergvika og Åvika. Nå har Lofotkraft begynt på arbeidet med å legge ny kabel fra Åvika til en nettstasjon ved Kabelvåg ungdomsskole, og en annen kabel fram til Marithaugen.

Løsningen med kabler i bakken gjør at Lofotkraft etter hvert kan rive en halv kilometer med høyspentlinje. I den cirka 2800 meter lange grøfta legger også Vågan kommune ny vannledning til Kabelvåg.

–Prosjektet vil øke leveringssikkerheten på vann- og kraftforsyningen mellom Svolvær og Kabelvåg, noe som også er viktig for tilrettelegging for fremtidig bolig- og næringsutvikling, sier Siri Sund, kommunikasjon- og kundesjef i Lofotkraft. 

–Hvorfor legger Lofotkraft ny strømkabel i dette området?

–Det gamle strømnettet i Lofoten er nedslitt, og strømforbruket forventes å øke framover blant annet på grunn av elektrifisering av flere deler av samfunnet, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft. –Derfor bygger vi nye hovedlinjer gjennom hele Lofoten, og til sommeren vil den nye transformatorstasjonen i Osan tas i bruk. Vi kan da rive de gamle stasjonene på Trollhøgda, Marithaugen og Mølnosen, men dette forutsetter at vi må legge noen nye kabler i distribusjonsnettet. Derfor graver vi nå ny trase i Kabelvågmarka.

–Vi har allerede sett eksempler på at den nye linja gir økt forsyningssikkerhet. Under stormene nå i mars falt flere av de gamle linjene ut, og mange ble uten strøm. Men den nye hovedlinja sto han av. Det gjorde at vi unngikk alvorlige og langvarige strømbrudd for store deler av Lofoten, sier Siri Sund.

I løpet av 2021 skal hele den nye hovedlinja mellom Kvitfossen og Solbjørn stå ferdig. 

–Prosjektet med nye kabler fra Osan til Marithaugen og ungdomsskolen er en liten brikke i det store puslespillet det er å koble sammen alle de nye linjene, sier Tor Johnsen, prosjektleder i Lofotkraft.

–Vi fant ut at den enkleste og minst kostbare måten å komme seg fra E10 ved Osan til Kabelvåg på, er å gå gjennom marka. Nå skal vi først legge kabelen fra Osan og ned til Åvika, krysse under E10 der, og så grave oss opp gjennom marka et stykke før vi graver grøfta mot Kabelvåg, forteller Johnsen.

Arbeidene mellom Åvika og Kabelvåg vil bli ferdigstilt i løpet av året. Grøftearbeidene vil medføre fjellsprenging i deler av traséen. Vågan kommune har godkjent en midlertidig anleggsvei fra Åvika. Veien er fire meter bred, og blir ca. 500 meter lang. Det legges fiberduk i bunnen og fylles opp med grus.

Midlertidig anleggsvei fra Åvika. Foto: Siri Sund

–Ved å anlegge denne midlertidige transportveien vil skadene i terrenget minimeres. Vi får også et fundament til å kjøre grusen ut i marka. Når vi kommer til enden av anleggsveien, blir det mer fjell og fastere grunn. Det betyr at vi kan kjøre på anleggsgrøfta videre. Når alt er ferdig, tar vi massene som er gravd opp og legger dem tilbake. Etter en tid vil alle spor etter arbeidet være borte, sier Johnsen.

–I en tidlig fase av planleggingen var det et alternativ å legge kabelen i gang- og sykkelstien langs E10 hele veien til Marithaugen. Dette har vi nå gått bort fra, forhåpentligvis til stor glede for alle som bruker gang- og sykkelstien, og for de som bor langs E10 på denne strekningen, sier Tor Johnsen.

De nye linjene fra Kvitfossen til Svolvær og videre til Kleppstad vil bli satt i drift i august samtidig med den nye transformatorstasjonen i Osan.

–Både Henningsvær, Kabelvåg, Svolvær vil få en mye sikrere strømforsyning når vi kommer så langt, sier Pål Martinussen.