Mennesker og historier fra Lofoten

-

Lofotkraft støtter Clean Up Lofoten

Lofotkraft støtter Clean Up Lofoten

Lofotkraft bidrar til å gjøre Lofoten rent: –Det er vårt felles ansvar å bidra til ren natur og bolyst i Lofoten, sier Arnt M Winther, adm.dir i Lofotkraft.

–Lofotkraft er en regional og stor aktør som ferdes mye i Lofotnaturen, og som jobber med klimavennlige energiløsninger. Derfor er det er veldig gledelig at Lofotkraft nå er partner i Clean Up Lofoten, sier Monica Kleffelgård Hartviksen i Clean Up Lofoten.

Lofotkraft har inngått en 3-årig sponsoravtale med ei ramme på 60 000 kroner per år.

–Den siste tiden har stadig flere av oss blitt minnet på hvor skadelig det er for dyr og fugler at naturen er tilgriset med søppel. Særlig har det vært mye fokus på plastavfall, sier Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft.

 – Clean Up Lofoten gjør en flott og viktig jobb på to områder: De organiserer rydding av herreløst avfall – og de driver forebyggende og holdningsskapende arbeid for å unngå at nytt avfall blir dumpet i naturen. Vi vil gjerne støtte denne viktige jobben. Derfor har Lofotkraft valgt å bli Clean Up Lofoten-partner, sier Sund, og legger til: –At det er rent og ryddig på strender, i marka, på fjellet og ellers, er viktig for trivselen både for folk som bor i Lofoten, og for tilreisende.

–Som en viktig samfunnsaktør, og som eier og drifter av strømnettet, en kritisk infrastruktur for samfunnet i Lofoten, er også Lofotkraft avhengig av at det er bolyst og næringsutvikling i regionen, sier Arnt M Winther, adm.dir i Lofotkraft. – Næringsutviklingen i Lofoten innenfor turisme er også helt avhengig av at Lofoten har et godt omdømme, noe rene strender er med på å bygge.

Clean Up Lofoten er et prosjekt som eies av Lofoten Avfallsselskap og Lofotrådet. Prosjektet rommer flere tiltak for å forebygge forsøpling i regionen gjennom holdningsskapende arbeid, informasjon og tilrettelegging.

–Vi koordinerer en stor strand- og kyst-ryddekampanje for å få ryddet marint avfall. Vi har fått midler fra Miljødirektoratet øremerket ulike tiltak for rydding av marint avfall. Vi fikk også oppstartsmidler fra Fylkesmannen i Nordland i 2015, sier Monica Kleffelgård Hartviksen.

–Mange av midlene er øremerket konkrete tiltak, men det finnes også andre tiltak som Clean Up Lofoten har tro på, men som det ikke finnes søkbare midler til å gjennomføre. Derfor er vi avhengige av å ha frivillige partnere som støtter oss med midler, sier Kleffelgård Hartviksen.

Lofotkraft har øremerket deler av beløpet de bidrar med, mens resten kan Clean Up Lofoten fritt benytte til andre tiltak. Den øremerkede delen i år har gått til å sponse henting av avfall fra Kvalvika og Vestervika med helikopter.

I Kvalvika og Vestervika ryddet mange frivillige inn 23 bigbags med avfall, som til sammen veide 2380 kilo.

–Lofotkraft vil også bruke samarbeidet med Clean Up Lofoten som motivasjon internt, og ut mot våre underleverandører og samarbeidspartene, for å holde fokus på vårt arbeid med å bidra til rent miljø og natur, sier Sund.

–Som utbygger og drifter av strømnettet i Lofoten må vi og våre leverandører forholde oss til strenge miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA-plan), forteller Winther. –Våre montører må kvittere for at det er ryddet opp avfall, og at alt avfall er håndtert. Vi tar stikkprøver og sjekker opprydding etter vårt eget montørarbeid, og vi sorterer søppel som kommer inn fra forskjellige prosjekter. Når vi oppdager gammelt rot i naturen blir dette ryddet opp.

–Går vi litt tilbake i tid, så hadde vi ikke de samme rutinene for å rydde opp etter utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Så det kan nok dessverre fortsatt ligge materiell og rot etter oss i terrenget på ulike plasser i Lofoten. Hvis noen oppdager rot som de mener tilhører oss, er det fint om de melder fra, sier Sund.

Lofotkraft tar også stikkprøver av underleverandører, med fokus på ytre miljø.

–Vi vil nå i tillegg innføre krav til våre leverandører om – der det er mulig – å ikke bruke plast til innpakning/emballasje, sier Winther.

–Vi vil bruke partnerskapet med Clean Up Lofoten til å bygge stolthet blant våre ansatte over at vi er med og støtter en så viktig sak, og i tillegg kjøre konkrete prosjekter internt knyttet til miljø og ren natur, forteller Sund.

– Vi låner eller forvalter de ressursene som er rundt oss, og som Lofoten har så masse av. Det gir oss et spesielt miljøansvar. Å ta vare på arven vi skal gi videre til generasjonene som kommer etter oss, er både viktig og helt nødvendig, mener Kleffelgård Hartviksen i Clean Up Lofoten.