Mennesker og historier fra Lofoten

-

I 2021 vil Lofotkraft være ferdig med bygging av ny hovedlinje gjennom hele Lofoten

I 2021 vil Lofotkraft være ferdig med bygging av ny hovedlinje gjennom hele Lofoten

Det gamle strømnettet var nedslitt. Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer. Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed minske risikoen for strømbrudd. Derfor har Lofotkraft i mer enn ti år bygget nytt linjenett gjennom Lofoten.

– Da vi satte i gang denne store utbyggingen hadde vi analysert behovet 50 år fram i tid, og forbruksutviklingen i Lofoten har så langt fulgt våre prognoser.  Vi planla med en byggetid på ca. 12 år. De nye linjene har sørget for å begrense konsekvensene kraftig av uværene vi hadde i vinter. Vi kan derfor nå slå fast at forutsetningene våre har holdt, og at timingen for ferdigstillelse er meget god, sier Pål Martinussen nettsjef i Lofotkraft.

Lofotkrafts investeringsløft begynte i 2008 og vil være ferdig sommeren 2021. Hele regionalnettet, hovedforsyningen, i Lofoten bygges nytt. Nye linjer, nye kabler i bakken og i sjøen, kraftigere master og nye trafostasjoner skal sikre framtidig strømforsyning.
I 2022 vil også gamle anlegg, linjer og master være revet og fjernet.

Pål Martinussen, nettsjef, Lofotkraft

–Det viktigste som skjer i 2020 er at vi i slutten av august tar i bruk den nye trafostasjonen i Osan, Svolvær. Da setter vi spenning på ny 132 kV-linje fra Kvitfossen til Svolvær, og fra Kleppstad til Svolvær. Det betyr at forsyningen blir mer sikker både i Vågan og videre vestover i Lofoten, sier Pål Martinussen.

–Nå har vi også lagt nye kraftige stam-kabler både til Svolvær og Kabelvåg, som gjør at vi får en sikker forsyning med god kapasitet for framtiden. Oppstår det en høyspenningsfeil, så kan vi gjøre omkoblinger, slik at kundene slipper å oppleve lengre strømbrudd, forteller Martinussen.

I år vil det være stor aktivitet i Flakstad, på Ramberg, Skjelfjorden og vestover mot Solbjørn. På Ramberg skal Lofotkraft i løpet av sommeren rive gamle linjer og sette opp nye.

–Noe av det siste som skjer i denne utbyggingen er at vi sommeren 2021 bytter en av hovedtransformatorene i Solbjørn trafostasjon, slik er at den er klar for 132 kV-linja, sier Pål Martinussen.

Investeringene i nytt nett har kostet godt over 1 milliard kroner.

–Det gamle nettet ble bygget med støtte fra staten. Slik er det ikke nå. Nettleien må dekke bygging av nytt nett, samt drift og vedlikehold, forteller Martinussen.

Lofotkrafts eiere, de seks kommunene i Lofoten, har ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet Lofotkraft AS siden 2006, fordi de mener sikker strømforsyning er viktig for innbyggerne og for næringslivet.      

Det norske overføringsnettet for strøm har tre nivåer:

Sentralnett– kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, som binder sammen
produsenter og forbrukere over hele landet, og er selve motorveien i det norske kraftnettet.

Regionalnett– bindeledd mellom motorvei og lokalnett, spenning mellom 33 og 132 kV.

Distribusjonsnett– sørger for distribusjon til sluttbrukerne. Vanligvis har distribusjonsnettet en spenning opp til 22 kV, som transformeres ned til 230 eller 400 V for levering til vanlige forbrukere.