Mennesker og historier fra Lofoten

-

2021 blir et historisk år – da står den nye hovedlinja gjennom hele Lofoten ferdig

2021 blir et historisk år – da står den nye hovedlinja gjennom hele Lofoten ferdig

I mer enn ti år har Lofotkraft bygget nytt linjenett gjennom Lofoten. 2021 blir et historisk år. Da står den nye hovedlinja fra Kvitfossen til Solbjørn ferdig.

Lofotkrafta møter Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft, ved Gimsøybrua. Han peker i retning Vestfjorden.

–Akkurat her – midt i Gimsøystraumen – går sjøkabelen som er et av de viktigste tiltakene vi har gjort for å sikre strømforsyningen vestover i Lofoten.

–Tidligere gikk begge hovedlinjene til Vestlofoten over Gimsøya, og gjennom Grunnstadområdet. Dette er områder som erfaringsmessig har vært utsatt for is-, stein- og snøras, og ofte også salting og ising på linjene. Vestlofoten var strømløs sammenhengende i mange dager på 90-tallet, på grunn av at begge hovedlinjene her ble brutt ned av ising.

Sjøkabelen mellom Kleppstad og Valberg, og den nye linja videre innover Vestvågøy, gjør at Lofotkraft nå slipper å ha begge hovedlinjene gjennom dette utsatte området.

Tre grunner til å bygge nytt nett:

  1. Det gamle strømnettet var nedslitt.
  2. Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer.
  3. Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed redusere risikoen for strømbrudd.

Lofotkraft er nå i innspurten av prosjektet med å bygge den nye hovedlinja. Pål Martinussen kommer med tall som sier mye om dimensjonene i arbeidet.

–Når siste strekning mellom Fygle og Solbjørn står ferdig i 2021 vil Lofotkraft ha bygd:

  • 163,1 km ny 132kV-linje.
  • 12,8 km 132kV sjøkabel.
  • 5,7 km 132kV jordkabel.
  • Reist 1142 mastepunkt – med bruk av i alt 3051 tremaster.
  • 7 stålmaster.
  • 98,2 km fiberkabel (OPGW samt fiberkabel i jord og sjø).

For Lofotkraft har 2020 vært et utfordrende år med tanke på uvær. I mars, april og september herjet ekstremvær, og medførte flere strømbrudd i hele Lofoten.  Men det kunne vært mye verre, hadde det ikke vært for at store deler av den nye linja var tatt i bruk.

–I vinter unngikk vi lengre avbrudd i Vestlofoten på tross av at begge de gamle linjene over Vestvågøy falt ned på grunn av ising. I september fikk vi igjen utfall på de gamle linjene, da pga salting, uten at det førte til strømbrudd i Vestlofoten. Dette viser hvor viktig den nye sjøkabelen fra Kleppstad til Valberg og omlegging av traséen har vært, sier Martinussen.

– Denne store utbyggingen er en investering for de neste 50 år, sier Martinussen, og legger til at prosjektet på en historisk måte understreker Lofotkraft sitt samfunnsoppdrag; å trygge hverdagen og investere i framtida for innbyggerne og næringslivet i Lofoten.

Lofotkrafts investeringsløft begynte i 2008, og vil være ferdig sommeren 2021. Hele regionalnettet – hovedforsyningen – i Lofoten bygges nytt. Nye linjer, nye kabler i bakken og i sjøen, kraftigere master og nye trafostasjoner skal sikre framtidig strømforsyning.

I 2022 vil også gamle anlegg, linjer og master være revet og fjernet. Det gamle nettet var nedslitt. Den nye linja er konstruert for å minske risikoen for strømbrudd, og for å tåle framtidens ekstremvær.

Det norske overføringsnettet for strøm har tre nivåer:

Sentralnett– kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, som binder sammen
produsenter og forbrukere over hele landet, og er selve motorveien i det norske kraftnettet.

 Regionalnett– bindeledd mellom motorvei og lokalnett, spenning mellom 33 og 132 kV.

 Distribusjonsnett– sørger for distribusjon til sluttbrukerne. Vanligvis har distribusjonsnettet en spenning opp til 22 kV, som transformeres ned til 230 eller 400 V for levering til vanlige forbrukere.

Det gamle strømnettet i Lofoten ble bygget med støtte fra staten. Slik er det ikke nå. Nettleien må dekke bygging av nytt nett, samt drift og vedlikehold.

Lofotkrafts eiere, de seks kommunene i Lofoten, har ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet Lofotkraft AS siden 2006, fordi de mener sikker strømforsyning er viktig for innbyggerne og for næringslivet.